نویسنده = روحانی/عنایتی، روحانی/عنایتی
تعداد مقالات: 45
26. «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 149-166

مشرف مشرف


28. خاستگاه و معانی واژة اعجم

دوره 40، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 13-31

امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا


29. بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان

دوره 40، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 33-67

مصطفوی گرو مصطفوی گرو


32. شناخت اجتماعی و زبان

دوره 40، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 115-134

امین یزدی امین یزدی


35. بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 169-194

زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی


36. «سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان )

دوره 40، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 195-220

علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان


37. پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 19-36

صاحبعلی اکبری


40. بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایت ِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی*

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 77-88

روحانی/عنایتی روحانی/عنایتی


41. آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز*

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 89-100

صدیقی صدیقی


42. جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 101-116

طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری


43. بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 117-139

غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی


44. تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی*

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 140-158

کهدویی کهدویی


45. سام‌نامه از کیست؟ *

دوره 40، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 159-176

محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی