نویسنده = مه دخت پورخالقی چترودی
بررسی تطبیقی ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو برمبنای نظریّة اسطوره و آیین

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

ریحانه رحمانی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-45

حمیرا علیزاده؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ نگار مزاری


شیوة طنزپردازی فرهاد حسن زاده بر مبنای نظریة ایوان فوناژی

دوره 50، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 113-134

علیرضا سزاوار؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی


تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

دوره 47، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 83-110

سمیه عطاردی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حسین حسن آبادی


جهت دستوری در سه غزل معاصر

دوره 46، شماره 3، آبان 1392، صفحه 27-46

فرّخ لطیف نژاد؛ مه دخت پورخالقی چترودی


آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی


بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 29-47

مه دخت پورخالقی چترودی؛ شمسی پارسا


تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس

دوره 42، شماره 3، آذر 1388، صفحه 47-67

نرگس خادمی؛ مه دخت پور خالقی چترودی