اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر عبدالله رادمرد
سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۱۸۷
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۴۷۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: نشریه علمی

ضریب تاثیر: Islamic world Science Citation center 0.167
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: B 69
نرخ پذیرش: %6
سیستم مشابهت یاب: همتایاب
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم خدایار
 • اکبر حیدریان
 • بهادر باقری
 • زهره لک
 • سید حسین فاطمی
 • سید محسن حسینی وردنجانی
 • سیدامیرحسین مرتضائی
 • عباس واعظ زاده
 • علیرضا فولادی
 • فرزاد قائمی
 • مجتبی مجرد
 • محمد تقوی
 • محمدرضا حاجی آقا بابایی
 • محمود فتوحی رودمعجنی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

اصلاحیه نویسندگان مقاله

 

پیرو چاپ مقالۀ «پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامۀ بایسنغری» در شمارۀ 204 (بهار 1398) مجلۀ جستارهای نوین ادبی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می­رساند:

متأسفانه نام آقای دکتر آرش اکبری مفاخر، بدون اطلاع و اجازۀ ایشان در این مقاله درج شده و نامبرده نقشی در تهیه، تنظیم، تألیف و نیز ارائه و ارسال آن نداشته ­اند؛ ازاین‌ رو بنا بر درخواست آقای دکتر آرش اکبری مفاخر و تأیید مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه نام ایشان از این مقاله حذف می­گردد. بدیهی است، مسئولیت همۀ مطالب ارائه شده در مقاله بر عهدۀ خانم الهام رجبی نیازآبادی و خانم دکتر فرزانه فرخ ­فر است.

                                                                                                                                 با احترام

                                                                                                                                       دفتر مجلۀ جستارهای نوین ادبی