دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، پاییز 1396 
3. بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر

صفحه 57-74

علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر؛ فاطمه ذوالفقارزاده


4. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور

صفحه 75-98

مهشید نیک فر؛ سمیرا بامشکی؛ محمدجواد مهدوی