کلیدواژه‌ها = شاهنامه
مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه

دوره 56، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-94

روح الله اسدی؛ علیرضا شوهانی؛ رحمان ذبیحی


طراحی روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکان

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 29-51

المیرا حسن زاده؛ محمد جعفر یاحقی


ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-23

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 43-68

سید علی محمودی لاهیجانی


نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)

دوره 52، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-27

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محمدرضا راشد محصل


کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 47-71

نجمه حسینی سروری؛ محمود مدبری؛ محمد جعفری


ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 27-35

فتح الله مجتبائی


گُرگسار یا کَرگسار؟

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 37-53

محمّد جعفر یاحقّی


قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 55-90

سجاد آیدنلو


دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 259-270

اکبر نحوی


دربارة چند نام و لقب ترکی در شاهنامه

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 271-283

سیداحمدرضا قائم مقامی


فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی

دوره 49، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 21-51

سید علی محمودی لاهیجانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی


تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین

دوره 49، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 81-105

فاطمه زمانی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق


«جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

دوره 49، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-141

محمدحسن جلالیان چالشتری


ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-32

مهوش واحددوست


بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-62

علیرضا قاسمی؛ علیرضا نیکویی؛ رضا چراغی


کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 63-79

تیمور مالمیر؛ ناصر محبی


بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 113-139

وحید رویانی؛ منیره فرضی شوب


شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 15-48

محمود حسن آبادی