کلیدواژه‌ها = شاهنامه
مأخذشناسی روایت‌های فردوسی‌نامه

دوره 56، شماره 1، خرداد 1402

روح الله اسدی؛ علیرضا شوهانی؛ رحمان ذبیحی


طراحی روشی خلاق برای آموزش شاهنامه به کودکان

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 29-51

المیرا حسن زاده؛ محمد جعفر یاحقی


ستیز تفسیری با روایات ملی و حماسی ایرانی

دوره 54، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-117

مجتبی مجرد


ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، آبان 1399

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده


سال‌های سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 43-68

سید علی محمودی لاهیجانی


کانونی سازی و توزیع آگاهی در داستان خسرو و شیرین شاهنامه

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 47-71

نجمه حسینی سروری؛ محمود مدبری؛ محمد جعفری


نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)

دوره 52، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-27

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محمدرضا راشد محصل


ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 27-35

فتح الله مجتبائی


گُرگسار یا کَرگسار؟

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 37-53

محمّد جعفر یاحقّی


قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 55-90

سجاد آیدنلو


دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند)

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 259-270

اکبر نحوی


دربارة چند نام و لقب ترکی در شاهنامه

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 271-283

سیداحمدرضا قائم مقامی


فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی

دوره 49، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 21-51

سید علی محمودی لاهیجانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی


تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین

دوره 49، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 81-105

فاطمه زمانی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق


«جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

دوره 49، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 131-141

محمدحسن جلالیان چالشتری


ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-32

مهوش واحددوست


بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-62

علیرضا قاسمی؛ علیرضا نیکویی؛ رضا چراغی


کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه

دوره 48، شماره 3، آبان 1394، صفحه 63-79

تیمور مالمیر؛ ناصر محبی


بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی

دوره 48، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 113-139

وحید رویانی؛ منیره فرضی شوب


شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 15-48

محمود حسن آبادی


حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 67-86

سحر رستگاری نژاد؛ معصومه باقری


تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 87-108

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی


شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 109-140

شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی