دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات این صفحه در هیأت تحریریه پذیرفته شده و در یکی از شماره های آتی مجله منتشر خواهد شد.

مقاله پژوهشی.

1. بررسی کارکرد گفتمانی «تمثیل» در بیان صوفیه؛ مطالعة موردی تمثیل‌پردازی مفهوم «طاعت و عبادت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

زینب اکبری


2. فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سید مهدی رحیمی


3. وسعت مشرب مشی کارگزاران تاجیکیه در عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

فاطمه رضوی


4. صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

محمد جواد مهدوی؛ مریم صالحی نیا؛ مریم آیاد


5. نقدی بر اصطلاح «موسیقی معنوی» شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

جواد محقق نیشابوری