نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، حسین تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم) [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 1-18]

ا

پ

 • پیشقدم، رضا افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 153-167]

ج

ح

 • حسن‌آبادی، محمود سمک عیّار: افسانه یا حماسه؟(مقایسة سازه شناختی سمک‌عیّار با شاهنامة فردوسی)* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 37-56]

ر

 • رضایی، احمد تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 57-76]
 • روحانی/عنایتی، روحانی/عنایتی بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایت ِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 77-88]

ز

ش

 • شریفی، شریفی رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخلهای واژگانی و مقایسه آن با مدخلهای واژگانیدر برخی فرهنگهای دو زبانه انگلیسی- فارسی [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 91-114]

ص

 • صالحی ساداتی، زهرا تحلیلی بر بازتاب جشنها و عیدها در شعرفارسی*(تا سده هفتم) [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 1-18]
 • صدیقی، صدیقی آشیانه سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا کوه البرز* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 89-100]
 • صفرزاده، صفرزاده پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 69-90]

ط

ع

غ

ک

 • کهدویی، کهدویی تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی* [دوره 40، شماره 3، 1386، صفحه 140-158]

م

ی

 • یاحقی / محسنی، یاحقی / محسنی سَفَنْجَقانیه؛ واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن [دوره 40، شماره 4، 1386، صفحه 1-11]