دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 210، آبان 1399، صفحه 108-1