دوره و شماره: دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 210، آبان 1399، صفحه 108-1 

مقالۀ پژوهشی

ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

صفحه 1-23

یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زاده