نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرام ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • آرچنگ دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 1-17]
 • آسیب‌پذیری مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • آل کرت کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 133-150]
 • آیین زرتشت بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 95-120]
 • آیین مهر بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 95-120]

ا

 • ابن مقفّع بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • ابوحامد محمّد غزالی ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • احمد شاملو حماسه نو در شعر شاملو [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 121-142]
 • ادبیات شفاهی معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • اساطیر ایران تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-64]
 • اسطورۀ آفرینش بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]
 • اسفندیار مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]
 • اسکندر بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • اشعار نویافته اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 19-43]
 • التفات بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 143-168]
 • انسان نخستین تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-64]
 • انوری اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 19-43]
 • اهریمن بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]
 • اورمزد بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]

ب

 • باور عامیانه چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]
 • بستان‌العارفین و تحفة المریدین ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • بلاغت اسلامی بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 133-162]
 • بلاغت یونان و روم باستان بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 133-162]
 • بهمن نامه تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 75-94]

ت

 • تاریخ ایران بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • تاریخ‌نامة هرات کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 133-150]
 • تحول حماسه نو در شعر شاملو [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 121-142]
 • تحول معنایی نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 111-133]
 • تشابه تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 75-94]
 • تصحیح مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 65-73]
 • تصحیح شعر سنایی در لغت نامة دهخدا [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]
 • تصحیح چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]
 • تصحیح «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • تصحیح نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 111-133]
 • تصحیح انتقادی ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • تصحیح متن ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • تصحیح متون ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 1-28]
 • توسعة معنایی بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 143-168]

ج

 • جغرافیای تاریخی «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • جنگ‌های کهن ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 1-28]
 • جواهرنامه معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]

چ

 • چنار چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]
 • چند یادداشت بر چهارمقالۀ نظامی عروضی چند یادداشت بر چهارمقالۀ نظامی عروضی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 151-164]
 • چین نامه نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 111-133]

ح

 • حدیقة سنایی شعر سنایی در لغت نامة دهخدا [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]
 • حدیقۀ‌الحقیقه چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]
 • حکیم شاه معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • حماسه تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 75-94]
 • حماسه حماسه نو در شعر شاملو [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 121-142]
 • حیله های عیاری بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-132]

خ

 • خدای نامه بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • خدیوجم ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • خیار چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]

د

 • دارا بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • دستنویس‌های کهن دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 1-17]
 • دیوان منوچهری ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 1-28]
 • دیونیزیوس هالیکارناسوسی بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 133-162]

ر

 • رستم معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • رویین‌تنی مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]

ز

 • زروان تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-64]
 • زن ایرانی بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]

س

 • سبک‌شناسی نثر معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • سعید نفیسی اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 19-43]
 • سلیمان معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • سمک عیار بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-132]
 • سنایی چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 81-103]
 • سیرالملوک بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]

ش

 • شاهد مثال شعر سنایی در لغت نامة دهخدا [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]
 • شاهنامة فردوسی تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-64]
 • شاهنامة فردوسی مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 65-73]
 • شاهنامة فردوسی بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]
 • شاهنامة فردوسی معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • شاهنامه بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • شاهنامه آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • شاهنامه مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]
 • شاهنامه بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • شاهنامه دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 1-17]
 • شاهنامه «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • شاهنامۀ اسدی معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • شعر نو حماسه نو در شعر شاملو [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 121-142]

ص

 • صدرالدّین ربیعی کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 133-150]

ض

 • ضحاک بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]

ط

 • طب کهن «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • طرح متن جامع غزلیات سنایی طرح متن جامع غزلیات سنایی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 135-162]

ع

 • عبدالقاهر جرجانی بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 133-162]
 • علوم بلاغی بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 143-168]

غ

 • غنا تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 75-94]

ف

 • فرامرزبن خدادبن عبدالله الارجانی بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 103-132]
 • فردوسی بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]
 • فردوسی حماسه نو در شعر شاملو [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 121-142]
 • فردوسی آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • فرهنگ‌های فارسی «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • فریدون بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 61-83]

ک

 • کافور «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • کرت‌نامه کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 133-150]
 • کلید‌واژه‌ها: کیمیای سعادت ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • کهن الگو تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-64]
 • کیومرث تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 37-64]

ل

 • لغت نامة دهخدا شعر سنایی در لغت نامة دهخدا [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 57-79]

م

 • متن‌شناسی ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • متون پهلوی مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 25-59]
 • مثنوی حماسی کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات) [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 133-150]
 • محمّد بن مبارک شاه قزوینی معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • محمد تقی مدرس رضوی اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 19-43]
 • محمدزمان نقاش نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 111-133]
 • مر ین مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 65-73]
 • معرفة الجواهر معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • مقالات آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • من این مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 65-73]

ن

 • نثر صوفیه ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • نرآهو/ پی آهو دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 1-17]
 • نسخ خطی «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 65-89]
 • نسخ خطّی ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 91-110]
 • نسخه معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • نسخه‌شناسی ضرورت تصحیح دوبارة کیمیای سعادت [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 29-55]
 • نسخۀ خطی مجلس اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 19-43]
 • نظامی بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 95-120]
 • نظریة نظم بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی) [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 133-162]
 • نقد متنی معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسة ناشناختۀ شاهنامۀ اسدی [دوره 45، شماره 3، 1391، صفحه 105-131]
 • نقش جنسیتی بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]
 • نهایة الارب بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 1-35]

و

 • واژگان فارسی در هندی نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه [دوره 45، شماره 4، 1391، صفحه 111-133]
 • وا‌گردانی بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 143-168]
 • ویس و رامین تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 75-94]

ه

 • هفت پیکر بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی [دوره 45، شماره 1، 1391، صفحه 95-120]
 • همای چهرزاد بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در بارۀ پادشاهی همای چهرزاد [دوره 45، شماره 2، 1391، صفحه 85-101]