نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، آیدنلو چند بُن مایه و آیین مهمّ «ازدواج» در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسیِ برخی نمونه‌های تطبیقی) [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 1-23]

ا

ب

پ

ت

ح

خ

 • خرمایی، خرمایی اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 75-94]
 • خلیل اللهی، خلیل اللهی حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 137-150]
 • خلیلی، خلیلی سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 151-173]

د

ر

ز

 • زهرایی، زهرایی مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 111-124]

س

 • سیدی، سیدی نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی) [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 126-136]

ص

 • صافی، صافی نفوذ مولانا در شبه قارّه [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 215-228]

غ

ق

 • قائمی، قائمی سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 245-264]

ک

ل

 • لزگی ،ندایی، لزگی ،ندایی قابلیّتهای تعزیه در تصویرپردازی نوین بررسی دو نسخة تعزیة مجلس درویش بیابانی و حضرت موسی (ع) [دوره 41، شماره 1، 1387]

م

 • مالمیر، مالمیر جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 194-283]
 • مشرف، مشرف «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 149-166]

و

 • وفایی، وفایی بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب [دوره 41، شماره 1، 1387، صفحه 295-308]