موضوعات = تتبعات ادبی
تعداد مقالات: 6
1. خطاهای مؤلفانِ متون کهن ادب فارسی در معرفی ابوسعیدابوالخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

امیرحسین همتی


3. فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر

دوره 54، شماره 1، بهار 1400

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سید مهدی رحیمی


4. صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی

دوره 54، شماره 1، بهار 1400

محمد جواد مهدوی؛ مریم صالحی نیا؛ مریم آیاد


5. نقدی بر اصطلاح «موسیقی معنوی» شعر

دوره 54، شماره 1، بهار 1400

جواد محقق نیشابوری


6. سهراب سپهری در بوتۀ نقد: گونه شناسی نقد

دوره 53، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 25-43

مجاهد غلامی