تعداد مقالات: 421
مقالات این صفحه در هیأت تحریریه پذیرفته شده و در یکی از شماره های آتی مجله منتشر خواهد شد.
1. مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا

دوره 42، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 1-26

پورنامداریان پورنامداریان؛ بامشکی بامشکی


2. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر


3. چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ...

دوره 44، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-14

سجاد آیدنلو


6. ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-16

احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی


7. بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


8. آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی


9. دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه

دوره 45، شماره 4، بهار 1391، صفحه 1-17

محمّد جعفر یاحقّی


11. بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا*

دوره 46، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-28

عباس واعظ زاده؛ محمد جعفر یاحقی


12. شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی

دوره 46، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-26

هاشم صادقی؛ محمود فتوحی


13. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

دوره 46، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد


14. تداخل سطوح روایی

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-26

سمیرا بامشکی


15. مشابهاتِ حماسۀ ارمنیِ دلاورانِ ساسون و شاهنامه

دوره 47، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-41

سجاد آیدنلو


18. بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-28

مظهر ادوای؛ یدالله احمدی ملایری


19. ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل

دوره 48، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-32

مهوش واحددوست


20. اسطورة آفرینش در آیین ایزدی

دوره 49، شماره 2، بهار 1395، صفحه 1-20

سامان رحمان زاده؛ فاطمه مدرّسی


21. تطبیق نظریة جامعه شناسی با ساختار ادبی- اجتماعی رمان های سیمین دانشور

دوره 49، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-18

بیتا قنبری؛ امین دائی زاده جلودار


22. بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین

دوره 50، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-22

الهه عظیمی یانچشمه؛ علی اصغر میرباقری فرد


23. نشانه شناسی تقابل های دوگانه در حکایت «دختر کعب» الهی نامة عطار (با محوریت ترجیحی رمزگان های «رازداری» و «افشاگری»)

دوره 50، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-23

ناهید نصرآزادانی؛ حسین آقاحسینی؛ سعید شفیعیون؛ سیده مریم روضاتیان


24. وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی

دوره 50، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 1-32

میلاد جعفرپور


25. بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-26

زینب باقری؛ محمد علی داودآبادی؛ علی سرور یعقوبی