نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احدیان، محمد مهدی درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 181-199]
 • اکبری مفاخر، آرش کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 83-113]
 • اکبری مفاخر، آرش مینوشناسی اهریمن در اوستا و متون پهلوی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 127-149]
 • امینی، امینی بررسی پیوندهای نئوکلاسیسیسم و رمانتیسم در شعر آندره شِنیه [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 137-159]

ب

 • باباصفری، Ali Asghar رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 161-193]
 • باقری خلیلی، علی اکبر بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 27-52]
 • بامشکی، بامشکی مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • بختیاری، رحمان درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 181-199]

پ

 • پهلوان نژاد، محمد رضا بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 129-146]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 251-266]
 • پور خالقی چترودی، مه دخت تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 47-67]
 • پورخالقی چترودی، Mahdokht تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 115-142]
 • پورنامداریان، پورنامداریان مقایسة داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطّیربا رویکرد روایت شناسیِ ساختگرا [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • پیامنی، پیامنی رودکی روایتگر زمان(رویکردی جامعه شناختی به دیوان رودکی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 195-215]

ت

 • تقوی، تقوی اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 17-42]
 • تقوی، محمد بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 111-128]

ج

 • جعفری، جعفری بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 105-125]

چ

 • چمن آرا، چمن آرا نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی) [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 47-67]

ح

 • حاتمی، حاتمی رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 161-193]
 • حسن لی، کاووس بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 113-136]

خ

 • خادمی، نرگس تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 47-67]

د

 • درپر، مریم بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 53-77]

ذ

 • ذوالفقاری، حسن طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی) [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 23-45]

ز

 • زرقانی، سیّد مهدی تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 87-109]

س

ش

 • شهری، بهمن بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 251-266]
 • شیری، شیری کلیدر دولت‌آبادی و فلسفة‌ مداخله‌گری‌ در روایت [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 217-236]
 • شیرین زاده، سیّد علیرضا بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 129-146]

ع

 • عدنانی، عدنانی دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 177-190]
 • علوی زاده، فرزانه بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 111-128]

غ

 • غضنفری، غضنفری پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 27-46]

ف

 • فاطمی، سید حسین بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 95-111]
 • فاطمی، سید حسین بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 53-77]
 • فتوحی، فتوحی نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-25]
 • فرضی، سارا تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 115-142]
 • فرضی، سارا تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 87-109]

ق

 • قائمی، فرزاد تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 69-93]
 • قاسم زده، دکتر سید علی نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 191-214]
 • قبادی، قبادی نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی دربارة حماسة ملّی ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 191-214]
 • قبول، قبول بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 95-111]
 • قبول، قبول شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 65-81]
 • قوام، قوام تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 69-93]

ک

 • کزّازی، میرجلال الدین پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 1-21]

گ

 • گاژا، رامون پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 1-21]
 • گرجی، گرجی بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 79-104]
 • گلی زاده، پروین بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 69-86]

م

 • مالمیر، مالمیر تأثیر اشه در تجربه‌های تفسیری متون کهن [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 43-64]
 • مجرّد، Sanaz بررسی ساختاری رمان کلیدربر اساس نظریّة برمون [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 113-136]
 • محمدی، محمدی اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 17-42]
 • معینی سام، معینی سام بررسی واژة دهیو (Dahyu) [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 237-250]
 • ملک ثابت، ملک ثابت بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 143-160]
 • موسوی، سید محمد علی اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 17-42]
 • مولایی، مولایی معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 151-175]
 • میری، Afsaneh بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 79-104]

ن

 • ناصح، محمد امین بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 147-163]
 • نصر اصفهانی، نصر اصفهانی رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 161-193]
 • نیکوبخت، ناصر پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 1-21]

ی

 • یاحقی، یاحقی تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسیبر اساس روش نقد اسطوره ای [دوره 42، شماره 2، 1388، صفحه 69-93]
 • یاحقی، یاحقی شخصیّت شناسی شغاد در شاهنامه [دوره 42، شماره 1، 1388، صفحه 65-81]
 • یاری، علی بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی [دوره 42، شماره 3، 1388، صفحه 69-86]
 • یاوری، هادی نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-25]